Please enter a search term:

Üldised äritingimused - AGB

Kohaldamisala ja mõisted

 • Käesolevaid üldtingimusi (edaspidi "ÜTK") kohaldatakse kõigi lepingute, teenuste ja tarnete suhtes, mis on sõlmitud või osutatud mprofi AG (edaspidi "agentuur") ja tema klientide (edaspidi "klient") vahel, kui ei ole sõnaselgelt teisiti kokku lepitud.
 • Klient tunnustab käesolevate ÜTKde kehtivust, kui ta tellib agentuuri või kasutab agentuuri teenuseid. Kliendi kõrvale kalduvaid või sellega vastuolus olevaid tingimusi ei tunnustata, välja arvatud juhul, kui Agentuur on nende kehtivusega kirjalikult selgesõnaliselt nõustunud.
 • Mõiste "digitaalne agentuur" alljärgnevalt kasutatakse ka mõistet "agentuur". Mõiste "klient" hõlmab nii füüsilisi kui ka juriidilisi isikuid, samuti äriühinguid, kes tegutsevad oma äritegevuse või iseseisva kutsetegevuse raames.

Lepingu sõlmimine

 • Agentuuri pakkumised on muutuvad ja mittesiduvad. Leping sõlmitakse üksnes agentuuri poolt tellimuse kirjaliku kinnitamisega või kokkulepitud teenuste osutamisega.
 • Agentuuril on õigus kasutada oma lepinguliste kohustuste täitmiseks alltöövõtjaid. Agentuur vastutab alltöövõtjate käitumise eest nagu enda käitumise eest.

Teenuste kirjeldus ja ulatus

 • Agentuur osutab teenuseid digitaalse kommunikatsiooni valdkonnas, nagu veebilehtede loomine ja haldamine, internetiturundus, sotsiaalmeedia haldamine, otsingumootori optimeerimine, graafiline ja veebidisain ning tarkvara ja rakenduste arendamine.
 • Agentuuri poolt osutatavate teenuste täpne ulatus täpsustatakse vastavas lepingus või tellimuse kinnituses. Teenuste ulatuse muutmine või täiendamine nõuab kirjalikku vormi ja mõlema poole nõusolekut.
 • Agentuuril on õigus pakkuda kokkulepitud teenuseid osade kaupa, kui see on kliendile mõistlik ja kui see ei ohusta tellimuse üldist edukust.

Kliendi kohustused

 • Klient on kohustatud esitama Agentuurile õigeaegselt ja sobivas vormis kogu tellimuse täitmiseks vajaliku teabe, materjalid ja dokumendid.
 • Klient vastutab tema poolt esitatud teabe, materjalide ja dokumentide täpsuse ja täielikkuse eest. Agentuur ei ole kohustatud nende täpsust või täielikkust kontrollima.
 • Klient tagab, et tal on kõik vajalikud õigused ja litsentsid tema poolt esitatud materjalidele ning et nende materjalide kasutamine agentuuri poolt lepingu täitmise raames ei riku kolmandate isikute õigusi.
 • Klient on kohustatud kontrollima agentuuri osutatud teenuseid kohe pärast nende kättesaamist ja teatama viivitamata kirjalikult kõikidest puudustest. Kui klient ei teavita õigeaegselt puudustest, loetakse teenused heakskiidetuks.

Tasu ja maksetingimused

 • Agentuuri osutatud teenuste eest makstav tasu on sätestatud vastavas lepingus või tellimuse kinnituses. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, põhineb tasu lepingu sõlmimise ajal kehtival agentuuri hinnakirjal.
 • Agentuuril on õigus nõuda mõistlikke ettemakseid või ettemakseid. Pikemaajaliste projektide või korduvate teenuste osutamise korral võib agentuur leppida kokku igakuises või kvartaalses arvete esitamises.
 • Kõik kokkulepitud hinnad ei sisalda sel ajal kehtivat käibemaksu.
 • Agentuuri arved tuleb tasuda ilma mahaarvamiseta 14 päeva jooksul alates arve kuupäevast, kui ei ole kokku lepitud teistsugust maksetähtaega. Kliendi makseviivituse korral on agentuuril õigus nõuda seadusjärgsete viivitusintresside ja meeldetuletuskulude tasumist.

Garantii ja vastutus

 • Agentuur vastutab kokkulepitud teenuste puudusteta ja lepingujärgse osutamise eest. Vigade korral on agentuur kohustatud osutama järeltegevust, mis võib toimuda agentuuri äranägemisel kas puuduse kõrvaldamise või vigadeta teenuse osutamise teel.
 • Kui järeltäitmine ebaõnnestub, on kliendil õigus hinda vastavalt vähendada või lepingust taganeda. Kliendi kahjunõuded puuduste tõttu on välistatud, välja arvatud juhul, kui agentuuri vastutus tuleneb tahtlusest või raskest hooletusest.
 • Agentuur ei vastuta kahju eest, mis tuleneb vigadest, viivitustest või katkestustest andmete edastamisel, tehniliste seadmete riketest, ebaõigest sisust, andmete kadumisest või kustutamisest või viirustest, välja arvatud juhul, kui sellised kahjud on põhjustatud agentuuri poolt tahtlikult või raske hooletuse tõttu.
 • Agentuuri vastutus muude kahjude eest piirdub tahtliku ja raske hooletuse korral. Vastutus kaudse kahju, puudusest tuleneva kahju või saamata jäänud kasumi eest on välistatud, kui sellega ei ole vastuolus kohustuslikud seadusest tuleneva vastutuse sätted.
 • Vastutuse piirangud kehtivad ka agentuuri asendusliikmete ja alltöövõtjate suhtes.
 • Garantiiaeg on kaksteist kuud alates teenuse vastuvõtmisest, välja arvatud juhul, kui seadusega on ette nähtud pikem tähtaeg.

Autoriõigused ja kasutusõigused

 • Agentuur annab kliendile lepingu täitmise raames toodetud teenuste suhtes kokkulepitud eesmärgil vajalikud kasutusõigused. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, saab klient toodetud teenustele lihtsa, mitteülekantava kasutusõiguse.
 • Kasutusõigus ei lähe kliendile üle enne, kui kokkulepitud tasu on täielikult tasutud.
 • Agentuur jätab endale õiguse kasutada tema poolt osutatud teenuseid võrdlusobjektidena ja viidata neile oma reklaami kontekstis, kui see on kliendile mõistlik.

Konfidentsiaalsus ja andmekaitse

 • Lepingupooled kohustuvad käsitlema kogu lepingu täitmise käigus saadud teadmist teise poole ärisaladusest ja konfidentsiaalsest teabest konfidentsiaalsena ning mitte edastama seda kolmandatele isikutele ega kasutama seda oma eesmärkidel, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingu eesmärgi täitmiseks.
 • Agentuur kohustub järgima andmekaitseseaduse sätteid ja töötlema kliendi isikuandmeid ainult lepingu eesmärgi raames. Agentuur võtab kõik vajalikud tehnilised ja korralduslikud meetmed, et kaitsta kliendi isikuandmeid.

Lõppsätted

 • Muudatused ja täiendused käesolevatesse üldtingimustesse ning lisakokkulepetesse tuleb teha kirjalikult. See kehtib ka kirjaliku vormi nõudest loobumise kohta.
 • Kui käesolevate ÜTKde mõni säte on või muutub kehtetuks või jõustamatuks, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust. Kehtetu või jõustamiskõlbmatu sätte asemel loetakse kokkulepitud olevat selline kehtiv ja jõustatav säte, mis on võimalikult lähedane kehtetu või jõustamiskõlbmatu sätte tähendusele ja eesmärgile.
 • Käesolevate üldtingimuste suhtes kohaldatakse selle riigi õigust, kus on agentuuri registrijärgne asukoht, välja arvatud kollisiooninormid ja ÜRO kaupade rahvusvahelise müügilepingu konventsioon.
 • Käesolevatest üldtingimustest või agentuuri teenuste kasutamisest tulenevate või nendega seotud vaidluste lahendamiseks on ainupädevuses agentuuri registrijärgse asukoha kohus, niivõrd kui kohustuslikud seadusesätted ei ole kohaldatavad.
 • Lepingukeeleks on saksa keel. Kui käesolevad ÜTK on tõlgitud teistesse keeltesse, on lahknevuste või tõlgendusküsimuste korral ülimuslik saksakeelne versioon.
 • Euroopa Komisjon pakub veebipõhist vaidluste lahendamise platvormi (OS), mis on leitav internetiaadressil https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Agentuur ei ole siiski kohustatud ega valmis osalema vaidluste lahendamise menetluses tarbija vahekohtus.
 • Kliendil ei ole õigust anda oma lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi üle kolmandatele isikutele ilma agentuuri nõusolekuta.
 • Agentuuril on õigus anda oma lepingust tulenevad õigused ja kohustused üle kolmandatele isikutele, kui see on kliendile mõistlik ja kui see ei ohusta tellimuse üldist edukust.
 • Agentuur jätab endale õiguse muuta käesolevaid üldtingimusi igal ajal ja ilma eelneva etteteatamiseta. Kasutajad on kohustatud end regulaarselt teavitama kehtivatest ÜTK-dest ja kohandama oma agentuuri teenuste kasutamist vastavalt sellele. Agentuuri teenuste jätkuv kasutamine pärast muudetud üldtingimuste jõustumist loetakse muudatustega nõustumiseks.