Please enter a search term:

Kasutustingimused - Õiguslikud märkused

Autoriõigus

Selle veebisaidi sisu on kaitstud autoriõigusega. Tekstid, pildid, graafika, heli-, video- ja animatsioonifailid ning nende paigutus sellel veebisaidil kuuluvad autoriõiguse ja muude intellektuaalomandi kaitse seaduste kohaldamisalasse. Neid ei tohi kopeerida, muuta ega kasutada teistel veebisaitidel, samuti ei tohi neid kasutada ärilistel eesmärkidel ega levitada. Erandiks on pildid või graafika, mis on selgesõnaliselt selleks otstarbeks ette nähtud.

Kaubamärgid

Kui ei ole märgitud teisiti, on kõik MPROFI veebilehtedel mainitud kaubamärgid seaduslikult kaitstud MPROFI, sealhulgas kõik MPROFI peamised kaubamärgid ning MPROFI ja selle tütarettevõtete logod ja embleemid.

Garantii

MPROFI ei võta mingit vastutust ega garantiid teabe aktuaalsuse, õigsuse ja täielikkuse eest. Me esitame teavet ilma igasuguse selgesõnalise või kaudse esindatuse või garantiita. Samuti on välistatud kõik vaikimisi antud garantiid seoses müügikõlblikkusega ja sobivusega konkreetseks otstarbeks.

MPROFI AG ei vastuta nende veebisaitide sisu eest, millele käesolev veebisait otseselt või kaudselt viitab.

MPROFI AG jätab endale õiguse teha muudatusi või täiendusi esitatud teabes ilma eelneva etteteatamiseta.

MPROFI AG ei vastuta mis tahes otsese või kaudse kahju eest, sealhulgas saamata jäänud tulu eest, mis tuleneb või on muul viisil seotud sellel veebilehel esitatud teabega.

Veebisaidil olevad avaldused

Meie veebisaidil leiate ka tulevikku suunatud avaldusi, mis põhinevad MPROFI juhtkonna uskumustel. Sellised avaldused kajastavad MPROFI seisukohti tulevaste sündmuste kohta nende tegemise ajal ning on seotud riskide ja ebakindlusega. Paljud tegurid võivad põhjustada, et tegelikud tulemused erinevad oluliselt siin prognoositust. Selliste tegurite hulka kuuluvad muu hulgas muutused üldistes majandus- ja äritingimustes, valuutakursside ja intressimäärade muutused ning muutused äristrateegias. MPROFI loobub igasugusest kavatsusest või kohustusest neid tulevikku suunatud avaldusi ajakohastada.

Litsentseerimisõigused

MPROFI soovib pakkuda teile uuenduslikku ja informatiivset internetiprogrammi. Palun mõistke, et MPROFI peab kaitsma oma intellektuaalomandit, sealhulgas patente, kaubamärke ja autoriõigusi, ning et need internetileheküljed ei anna mingeid litsentsiõigusi MPROFI intellektuaalomandile.

Pildiõigused

Muud © adobe stock / aboutpixel / pixelio / shutterstock / iStock