Please enter a search term:

Autoriõigus

Sissejuhatus

Käesolevad üldised autoriõiguse tingimused (edaspidi "Tingimused") reguleerivad suhteid Digitaalagentuuri (edaspidi "Agentuur") ja agentuuri ettevõtte lehekülgedel kättesaadavaks tehtud sisu kasutajate, sealhulgas klientide, partnerite ja veebilehe külastajate (edaspidi "kasutajad") vahel. Tingimuste eesmärk on selgitada osapoolte õigusi ja kohustusi seoses autoriõiguse ja sellega seotud intellektuaalomandi õigustega.

Kohaldamisala

Tingimused kehtivad kogu agentuuri veebilehtedel pakutava sisu suhtes, sealhulgas tekstide, piltide, graafika, logode, videote, helimaterjalide, tarkvara, andmebaaside, kujunduselementide ja muude autoriõigusega kaitstud teoste (edaspidi "sisu") suhtes. Kasutajad on kohustatud järgima tingimusi ja teavitama end nende sisust.

Autoriõigus

Autoriõiguse kaitse

Agentuuri ettevõtte lehekülgedel olev sisu on kaitstud kehtiva autoriõiguse seaduse ja asjakohaste rahvusvaheliste lepingutega. Agentuurile või tema litsentsiandjatele kuuluvad autoriõigused ja kõik kaasnevad õigused sisule, kui ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti. Sisu kasutamine ilma agentuuri või selle litsentsiandjate eelneva kirjaliku nõusolekuta on keelatud, välja arvatud käesolevate tingimuste või kohaldatava õiguse kohaselt lubatud juhtudel.

Kaitse ulatus

Autoriõiguse seadus kaitseb sisu õiguste omanikke kaitstud teoste loata kasutamise, kopeerimise, levitamise, üldsusele kättesaadavaks tegemise, kohandamise, ümberkujundamise või muu ekspluateerimise eest. See hõlmab ka sisus sisalduvate ideede, kontseptsioonide, disainilahenduste ja muude immateriaalsete esituste kaitset.

Lubatud kasutamine

Kasutajad võivad kasutada agentuuri ettevõtte lehekülgede sisu ainult isiklikel, mitteärilistel eesmärkidel, kui ei ole selgesõnaliselt lubatud teisiti. Te ei tohi sisu tervikuna või osaliselt reprodutseerida, levitada, avalikult näidata, muuta, ümber kujundada ega muul viisil kasutada, välja arvatud juhul, kui see on lubatud kohaldatava õigusega või agentuuri või selle litsentsiandjate eelneva kirjaliku nõusoleku korral.

Litsentsid ja kasutusõigused

Litsentside andmine

Agentuur võib anda kasutajatele piiratud, tühistatavaid, mitteeksklusiivseid ja mitteülekantavaid litsentse sisu kasutamiseks käesolevate tingimuste või eraldi lepingu alusel. Litsentsi ulatus ja tingimused määratakse kindlaks iga üksikjuhtumi puhul eraldi ning agentuur võib need kindlaks määrata oma äranägemise järgi. Kasutajad on kohustatud järgima litsentse ja kasutusõigusi vastavalt vastavatele tingimustele.

Klientide kasutusõigused

Agentuuri poolt oma klientidele osutatavate lepinguliste teenuste raames võib agentuur anda klientidele kasutusõigused loodud sisule. Sellised kasutusõigused võivad olla lihtsad või ainuõigused ja olla seotud konkreetsete kasutusviiside, kasutusviiside või territooriumidega. Kasutusõiguste täpsed tingimused on täpsustatud vastavas lepingus või agentuuri üldtingimustes.

Partnerite kasutusõigused

Agentuur võib anda oma partneritele partnerluse või koostöö raames sisu kasutusõigusi. Kasutusõiguste tingimused tuleb täpsustada vastavates lepingutes või kokkulepetes ja agentuur võib need kindlaks määrata oma äranägemise järgi.

Kasutajate vastutus

Õiguspärane kasutamine

Kasutajad vastutavad agentuuri korporatiivsete veebilehtede sisu seadusliku kasutamise eest ning käesolevate tingimuste ja kõigi kohaldatavate seaduste ja määruste järgimise eest. Nad kohustuvad austama agentuuri ja selle litsentsiandjate autoriõigusi ja muid varalisi õigusi ning mitte võtma meetmeid, mis võivad viia nende õiguste rikkumiseni.

Vastutus rikkumiste eest

Kasutajad vastutavad kõigi kahjude eest, mida agentuur või selle litsentsiandjad kannavad käesolevates tingimustes sätestatud kohustuste rikkumise või sisu loata kasutamise tõttu. Nad on kohustatud hüvitama agentuurile ja selle litsentsiandjatele kõik kolmandate isikute nõuded, mis tulenevad kasutajate poolt toime pandud õiguste rikkumistest.

Intellektuaalse omandi kaitse

Kaubamärkide ja muude märkide kaitse

Agentuuri firmalehekülgedel kasutatavad kaubamärgid, logod, ärinimed ja muud eristavad märgid on kaitstud kaubamärgiõiguse, äriühinguõiguse ja muude intellektuaalomandi õigustega. Kasutajad on kohustatud neid õigusi austama ja mitte võtma meetmeid, mis võiksid viia nende õiguste rikkumiseni.

Ärisaladuse ja oskusteabe kaitse

Agentuuril ja tema litsentsiandjatel on ärisaladused ja oskusteave, mis on seotud sisu, sisu loomisel kasutatud meetodite ja tehnoloogiatega ning agentuuri äristrateegiatega. Kasutajad on kohustatud kaitsma neid ärisaladusi ja oskusteavet ning mitte võtma meetmeid, mis võivad viia nende avalikustamiseni või loata kasutamiseni.

Tingimuste muudatused

Agentuur jätab endale õiguse muuta neid tingimusi igal ajal ja ilma eelneva etteteatamiseta. Kasutajad on kohustatud regulaarselt kontrollima kehtivaid tingimusi ja kohandama oma sisu kasutamist vastavalt sellele. Sisu jätkuv kasutamine pärast muudetud tingimuste jõustumist loetakse muudatustega nõustumiseks.

Õiguskaitsevahendid ja sanktsioonid

Ettekirjutusmeetmed

Agentuur või selle litsentsiandjad võivad nõuda, et kasutajad, kes rikuvad neid tingimusi või kasutavad sisu loata, lõpetaksid ja loobuksid sellistest rikkumistest. See nõue on sõltumatu edasistest kahjunõuetest või muudest õiguskaitsevahenditest.

Kahju hüvitamise nõuded

Kasutajad vastutavad kõigi kahjude eest, mis agentuurile või selle litsentsiandjatele tekivad käesolevates tingimustes sätestatud kohustuste rikkumise või sisu loata kasutamise tõttu. Agentuur või selle litsentsiandjad võivad nõuda kasutajatelt kahju hüvitamist, mis katab tegelikult tekkinud kahju või saamata jäänud tulu.

Lepingulised karistused

Agentuur võib kasutajatega sõlmitud lepingute või kokkulepete raames näha ette leppetrahvid käesolevate tingimuste rikkumise või sisu loata kasutamise eest. Lepingulise trahvi suurus määratakse kindlaks iga juhtumi puhul eraldi ning see võib sõltuda rikkumise ulatusest ja tekitatud kahjust.

Lõppsätted

Katkestatavuse klausel

Kui käesolevate tingimuste mõni säte on või muutub kehtetuks või jõustamatuks, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust. Kehtetu või jõustamiskõlbmatu sätte asemel loetakse kokkulepitud olevat selline kehtiv ja jõustatav säte, mis on võimalikult lähedane kehtetu või jõustamiskõlbmatu sätte tähendusele ja eesmärgile.

Kohaldatav õigus

Käesolevate tingimuste suhtes kohaldatakse ja neid tõlgendatakse vastavalt selle riigi seadustele, kus on agentuuri registrijärgne asukoht, välja arvatud selle kollisiooninormid ja ÜRO kaupade rahvusvahelise müügilepingu konventsioon.

Kohtualluvuse koht

Kõik käesolevatest tingimustest või sisu kasutamisest tulenevad või sellega seotud vaidlused kuuluvad agentuuri registrijärgse asukoha kohtu ainupädevusse, kui kohustuslikus korras ei ole sätestatud teisiti.

Tingimuste keel

Käesolevad tingimused on kirjutatud saksa keeles. Kui tingimused on tõlgitud teistesse keeltesse, on lahknevuste või tõlgendusküsimuste korral ülimuslik saksakeelne versioon.